Dalam Kitab Shifatus Shafwah karangan Ibnul Jauzi, dikisahkan tentang pengembaraan Imam Ahmad bin Hambal ke suatu negeri untuk suatu keperluan. Dalam perjalanan, beliau kemalaman dan menemukan sebuah masjid,